Pidato Menerima Manten Kakung

Setelah dilakukan penyerahan calon manten Pria kepada pihak Keluarga Manten Putri. Berikut contoh sambutan pada saat menerima calon manten Pria untuk di ijabkan:

Kula Nuwun.

Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah kasarira wonten ing Panjenengan lan kula waradin sagung dumadi.
Panjenenganipun Bapak ………………………………. ingkang sumulih sarira panjenenganipun Bapak/ Ibu ………………………… sagotrah minangka purwaning atur, kula ingkang, dados talanging basa panjenenganipun Bapak/ Ibu ……………………… mugi kepareng matur.
Ingkang angka sepisan.
Ngaturaken puji pambagya wilujeng sarawuh panjenengan ing ngriki saha Sang Pinanganten kakung pun bagus ……………………. tuwin para kadang lan sentana pangaraking Temanten sedaya.
Menggah kasugengan saha salam taklimipun Bapak ………………………. sekaliyan garwa kula tampi, kosok wangsulipun salam taklimipun Bapak/ Ibu …………………. mugi kaaturna ing ngarsanipun Bapak ……………………… sagotrah.
Satuhu kaluhuran sabda pasrah panjenengan sadaya kalawau, pramila sasampunipun kula tampi sampun boten wonten ingkang cicir, badhe enggal kula aturaken dhumateng Bapak/ Ibu ……….. sakbrayat.
Ing salajengipun, jalaran panjenengan lan kula hamung sadermi anjangkah jangkaning Widhi ingkang dhumawah dhateng anak Mas (calon) penganten Sarimbit. Dhasar kekalihipun kalebet bebasan “Tumbu oleh tutup, lahang karoban manis” ngiras njumbuhaken atur saha raos ingkang sampun golong, geleng lan gilig, manunggaling rasa, cipta, budi, karsa miwah karya antawisipun para sesepuh ingkang samya amangun bebesanan, pramila wonten dhangan saha sarjuning penggalih kaparenga anakmas (calon) temanten kakung kula larapaken anindakaken upacara Ijab (panggih) ing Penganten.
Dene salajengipun, sumangga panjenengan dalah sedaya pangaraking Temanten, kula dherekaken pinarak lenggah wonten sasana ingkang sampun mligi kasediyakaken, ngantos dumugi saparipurnaning pahargyan pawiwahan dhauping temanten ari (ratri) punika, saha kaparenga paring berkah pangestu dhumateng Anakmas Risang Temanten Sarimbit.
Ing wasana minangka purnaning atur mbok bilih wonten kiranging trapsila, punapa dene kiranging subasita anggen kula nampi rawuh panjenengan sedaya, mawantu-wantu mugi keparenga ngrentahaken gunging pangaksama.
Sarehning sampun dumugi titiwanci upacara Ijab/ Panggihing penganten badhe enggal kula tindakaken kanthi pangajab: Nirbaya, Nirwikara, Nir ing sambekala.

Nuwun.

Iklan