Tanggap Sabda Saking Risan Besan


Kula nuwun,

Sih rahmat lan tentrem rahayu saking ingkang Maha Agung mugi tansah kajiwa lan kasarira wonten ing panjenengan lan kula waradin sagung dumadi.
Penjenenganipun para pepundhen ingkang dhahat pinundhi-pundhi, para sesepuh saha pinisepuh ingkang anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.
Panjenenganipun para Prayagung pangemban pangembating praja ingkang pantes dinulat dening para kawula dasih ingkang tuhu mahambeg darma. Sanggyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang dhahat sinudarsana, sumrambah para kadang wredha lan taruna ingkang tansah pinaringan sihing Gusti ingkang, kula tresnani.
Minangkani pamundhutipun Adhimas ……………………. kula tinanggenah nyulihi matur ngarsa panjenengan sami, inggih labet raos bombong lan bingahing panggalihipun, dene pisowanipun Adhimas ……………………. sakadang sentana sampun tinampi kanthi pakurmatan ingkang agung.
Bebasan anampi sekar cepaka mulya sewakul agengipun, kadidene kajugrugan wukir kencana kaluberan samodra madu, ngantos boten kagambaraken raos bingahing penggalihipun, matemah Adhimas …………………. mboten kuwawi matur pribadi namung kandheg wonten ing tenggak.
Panjenenganipun para lenggah ingkang tuhu kinurmatan.
Ewa semanten Adhimas ………………….. sarimbit ing sakawit rumaos kuwatos mbok bilih pisowanipun kirang trapsila saha subasita. Awit punika katur ngarsanipun Bapak/ Ibu …………………… sumrambah dhateng para lenggah sedaya mugi kapareng suka paring gunging pangapunten.
Panjenenganipun para lenggah ingkang dhahat minulyeng budi. Ngambali atur kados ing ngajeng sampun katur wonten ngarsanipun Bapak/ Ibu ……………………….. kajawi ndherek suka bingah dene sampun saget kaleksanan miwaha pahargyan dhauping putra Sri temanten sarimbit kanthi pinaringan berkah saha pangestu lan sineksenan dening para Pinisepuh.
Ingkang punika kanthi raos suka lila legawaning manah kula pasrahaken anak kula Sri temanten kakung pun Bagus …………………………. mugi kersa katampi, kanthi panyuwunan mugi kepareng saha dhanganing penggalih ngrengkuh saha kaakena kadi putra pribadi, ingkang tansah kepareng anggula wentah tuwin pamardi, ingkang supados saget netepi jejering priya ingkang nggadhahi tanggel jawab dhumateng garwa lan bale wisma, bekti dhateng para pepundhen pasrah lan sumarah kanthi patrap pangibadah dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad.
Inggih boten kesupen panjeneganipun Adhimas ………………….. sarimbit ugi masrahaken Anakmas Sri penganten sarimbit wonten ing kukubaning bebrayan agung ing ngriki, tinampia dados warganing bebrayan ingkang pikantuk pangayoman saha pambiyantu sak murwatipun.
Kajawi saking punika labet saking kiranging seserepan punapa dene cupeting pangertosan mugi kepareng tinampi pitedah-pitedah panyaruwe kalaning kirang leres tindak tandukipun ingkang nalisir saking wewatoning gesang bebrayan. Kanthi pangajab supados anggenipun sami nindakaken darmaning agesang tansah saget sayuk rukun, saeko praya, tansah sangkul sinangkul ing bot kerepotaning agesang.
Ing wasana kirang prayogi yenta anggen kula matur ngantos kalantur-lantur, labet taksih kathah adicara ingkang badhe katur ingkang sampun rinacik wonten ing reroncening adicara pahargyan punika.
Saparipurnaning pahargyan punika panjenenganipun Adhimas …………………. sapangombyong kapareng nyuwun pamit, kanthi pikantuk sawab pandonga lan pamujining para lenggah saget dumugi ing griya kanthi pinaringan kawilujengan kalis ing sambekala.
Boten kasupen kula ingkang tinanggenah sesulih brayat agung Adhimas ……………… sekaliyan garwa, mbok bilih anggen kula matur kirang nuju prana awit saking kirang trapsilaning atur saha subasita ingkang mboten adamel suka renaning penggalih panjenengan, kanthi andhap asoring manah mawantu-wantu anggen kula hanyadhong lumunturing sih pangapunten.

Kanthi asesanti hayu-hayu rahayu ingkang samya pinanggih, jaya-jaya wijayanti widada nir ing sambekala lan tansah kasembadan ingkang sinedya.

Nuwun, nuwun lan matur nuwun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: