Atur Pambuka Dening Juru Pranata Adicara


Assalammu’ alaikum Wr. Wb.
Nuwun, nuwun, kula nuwun.

Kanthi linambaran wewantuning sagung pakurmatan, kaparenga kula cumanthaka anungkak krami, kumowani nyahak wewenang ing kamardikan panjenengan sami, awit dene kula kapeksa munggel saha nyigeg anggen panjenengan sami eca sakeca wawan rembag. Sadaya punika kadereng anggen kula kepingin minangkani dhawuh patimbalanipun Bapak saha Ibu …………………….. sagotrah, ingkang kajibah mranata lampahing upacara adeging pahargyan ing titi wanci kalenggahan punika.
Namung kemawon sakderengipun kaparenga kula angaturaken sungkeming pangabekti ing ngarsanipun para pepundhen, para pinisepuh ajisepuh ingkang tuhu wajib sinuyudan. Langkung-langkung konjuk dumateng panjenenganipun para prayagung pengemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes tinulad pinangka pandam-pandoming agesang tumrap kawula dasih, ingkang satuhu dhahat winantu ing kamulyan. Sumrambah para lenggah kakung saha putri ingkang tansah winantu ing suka rahayu.
Swawi sumangga kaparenga kula dherekaken ngunjukaken sagunging pamuji syukur ing.Ngarsa Dalem Gusti Ingkang Maha Agesang, dene awit saking rumentahing sih palimirma, panjenengan lan kula dipun kaparengaken kempal manunggal wonten ing pahargyan punika kanthi pinaringan rahayu widada kalis ing sambekala.
Ing pamuji mugi-mugi sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Ingkang Maha Wikan tansah tumanduk wonten panjenengan lan kula, waradin sagung dumadi.
Ugi boten kasupen kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng siang (dalu) saha sugeng nderek mahargya adeging pahargyan dhauping temanten ing titi kalenggahan punika. Kados ingkang sampun sinerat wonten ing serat sedhahan/ nawala hulem ingkang lumarap sowan ing ngarsa panjenengan sami, bilih wonten ing titi kalenggahan punika panjenenganipun Bapak/ Ibu …………….. mahargya dhauping ingkang putra penganten sarimbit nun inggih kusumaning ayu rara …………………. ingkang sampun dhaup kaliyan kusumaning abagus …………… Ewadene tumapaking ijab kobul/ akad nikah sampun saged kalampahan kanthi wilujeng nalika dinten ……………………… katiti mangsa surya kaping ……………… wanci tabuh ……………….. mapan ing dalem Jl. ……………….. kanthi sineksenan dening para pepundhen lan para pinisepuh tinampi widada nir ing sambekala.
Sinambi anengga pisowanipun anakmas risang pinangantyan sarimbit, kaparenga kula hangaturaken reroncening adicara ingkang badhe lumados wonten ing ngarsa panjenengan.
1. Tumapaking adicara ingkang angka sepisan, Pisowanipun Risang temanten sarimbit, ingkang kalajengaken lumadosing Lelangen beksan Gambyong, atur pisungsung saking Paguyuban Marsudi Beksa.
2. Titi laksana adicara ingkang angka kalih, atur pambagya raharja kasugengan saking panjenenganipun ingkang hamengku gati (Bapak/ Ibu ………………………..) ingkang kasarira dening panjenenganipun Bapak ……………………
3. Atur tanggap sabda saking penjenenganipun risang besan panjenenganipun Bapak/ Ibu ……………. ingkang kasarira dening panjenenganipun Bapak ………….. minangka adicara ingkang kaping tiga.
4. Adicara ingkang kaping sekawan, atur lelangen beksan ingkang angka kalih arupi beksan Kelana topeng ingkang katindakaken dening salah setunggaling kadang taruna saking Risang temanten putri.
5. Kirabing temanten sarimbit pinangka adicara ingkang kaping gangsal. Wonten ing sak sela-selaning kirabing temanten badhe katur Lelangen beksan ingkang angka tiga arupi beksan Umarmaya Umarmadi.
6. Saksampunipun Risang Temanten sarimbit kasowanaken malih ing ngarsa panjenengan kanthi ngagem busananing Kasatriyan, badhe kalajengaken tumapaking adicara ingkang angks enem arupi Sabda Tama ingkang badhe kaparingaken dening Bapak …………………………
7. Lelangen beksan ingkang pungkasan arupi beksan Karonsih pinangka tumapaking adicara ingkang kaping pitu.
8. Pratandha paripurnaning Pahargyan bok bilih Risang Penganten Sarimbit sampun kajengkaraken saking sasana kursi rinengga manjing ing sangajenging korining pahargyan ingkang kaapit-apit Rama lan Ibunipun sinambi anguntabaken konduripun para tamu kanthi ajawat asta.
Makaten para lenggah menggah reroncening adicara ingkang katur ing ngarsa panjenengan, sumangga kaparenga kula derekaken anglajengaken anggen panjenengan pinarakan ngatos dumugi paripurnaning pahargyan titi wanci punika.
Kula ingkang tinanggenah pinangka Paniti Adi Laksana, bok menawi anggen kula sowan nderekaken kirang andadosaken suka pirenaning panggalih, kanthi andhap asoring manah mawantu-wantu anggen kula tansah anyadhong lumunturing sih pangapunten.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: