Contoh Pranatacara Parahargyan (Manten-Syukuran)


Nuwun, Kula nuwun.
Assalammualaikum Wr wb
Sih tentrem rahayu krana peparing Gusti Ingkang Maha Wilasa, ingkang ambabar gumelaring kabagas kwarasan saha kawilujengan mugi tansah tumedhak-tumanduk kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan dalah kula waradina sagung kulawarga.
Katur wonten ngarsanipun sesepuh, pinisepuh saha aji sepuh ingkang panaring pamawas saha lebda ing pitutur, ingkang satuhu kinabekten. Para pangemban pangembating praja manggalaning negari ingkang satuhu sinuyudan. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Illahi, pinangka punjeringpanuntun kiblating panembah ingkang pantes tinulad saha tinuladha dening para umat. Sagung para rawuh kakung sumawana putrid ingking pantes nampi sagunging pakurmatan.
Tadhan deduka, dene kula sampun kumawani jejer wonten ngarsa panjenengan kanthi hanilaraning tata krami tuwin subasita, inggih kadereng anggen kula nuhoni pamundhutipun Bapak……………………sakulawarga minangka pambiwara laksitaning pahargyan………………….ing rising dalu punika. Ananging sakderengipun kula ngaturakaen puji syukur sahadhap pepada dalem Gusti Ingkang Maha Agung, mugi lampahing adicara punika awit purna, madya ngantos wasana tansah pinarenganwidada nir ing sambekala. Ugi mboten kesupen kula ngaturaken wilujeng rawuh.
Sagung para adi lenggah ingkang satuhu luhuring budi, parandene urut reroncening adicara ingkang sampun rinantam rinakit dening kadang panitia nun inggih.
Anggka setunggal mijilipun pinanganten putrid saking panti busana (mayang arum) kakanthi manjinging sasana rinengga.
Dene angka kalih praptanipun sang abagus pinanganten kakung manjuing ing madyaning sasana pawiwahan.
Minangka adicara angka tiga lung tinampi pasrahing pinanganten kakung.
Paripurna pinampining sang abagus pinanganten kakung kalajengaken tumapaking adicara panggih (temon ) jangkep nut satataning adat jawi angemba gagrak Surakarta ( Ngayogyakarta) hadiningrat. Dhawah adicara ingkang sekawan.
Adicara ingkang angka gangsal rawuhipun kadang besan Bp……..sekalian garwa kalejangaken pangabekten dhawah adicara ingkang angka enem.
Paradene ingkang angka pitu atus pambagya harja saking pamengku gati, kalajengaken dhahar kembul bujana sesarengan.
Minangka panutuping adicara peparingipun pudyastawa saking para tamu dhumateng pinanganten kekalih kanthi ajejawat asta.
Mekaten menggah urut reroncening adicara ingkang badhe lumados ing ngarsa panjenengan sadaya, sumangga panjenengan kula dherekaken lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi ngrantu laksitaning adicara, sru panyuwun kula panjenengan kersa hanjenengi, hangestreni minggahipun paring panjurung pandongo ngantos pari purnaning pahargyan punika.
Kula pribadi nyuwun tambahing pangestu mugi anggen kula ngayahi jejibahan saged lumampah kanthi gangsar lancer, mboten wonten pambeng tasunggal punapa. Nuwun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: